Strona główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie podsiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 10.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny sporządzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Kosińska, j.kosinska@pupdlapowiatutorunskiego.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 56 675 15 28. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itd. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności do alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu znajduje się przy ul. Polnej 115, 115 A w Toruniu.  Budynek, w którym umiejscowiony jest Urząd, został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na pierwszym piętrze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku nie ma  oznaczeń kontrastowych.
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego posiada także Ośrodek Zamiejscowy, który znajduje się przy ul. Św. Jana 18 B w Chełmży. Wejście do windy znajduję się na zewnątrz budynku. Toaleta dla niepełnosprawnych  znajduje się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku nie ma  oznaczeń kontrastowych.
 
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego umiejscowionego przy ul. Polnej 115,115 A w Toruniu znajduje się winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze budynku. W budynku Ośrodka Zamiejscowego w Chełmży położonego przy ul. Św. Jana 18 B znajduje się także winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku.
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu nie ma pętli indukcyjnych.
 
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego położonego przy ul. Polnej 115, 115 A wyznaczono miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.
W Ośrodku  Zamiejscowego w Chełmży wyznaczono 2 miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.
 
Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 
 
Informacje o możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
brak
 
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
 Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy dla Powiatu Toruńskiego możliwy jest poprzez:

 
  • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, ul. Polna 115,115 A;
  • wysłanie maila na adres e-mail: sekretariat@pupdlapowiatutorunskiego.pl;
  • wysłanie faksu na nr: 56 675 15 13;
  • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 56 659 53 70;
  • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania;

 

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności